SỰ THAY ĐỔI ĐƯỜNG BỜ BIỂN HOLOCEN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), là một trong hai đồng bằng lớn nhất của Việt Nam, nó đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thiên tai do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Hiểu được đường bờ biển Holocen là rất quan trọng trong việc phát triển quy hoạch thích ứng để ứng phó với những thay đổi đường bờ trong tương lai dựa trên những thay đổi đường bờ tự nhiên trong quá khứ. Nghiên cứu này trình bày dữ liệu mới liên quan đến phấn hoa, kích thước hạt, đặc điểm thạch học và tuổi 14C của sáu lõi khoan trầm tích ở ĐBSH. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định môi trường cổ và đường bờ biển của ĐBSH trong Holocen để cung cấp thông tin hữu ích cho việc lập mô hình các thay đổi đường bờ trong tương lai, ví dụ, để hiệu chuẩn mực nước biển trong các mô hình đo đạc và thay đổi mực nước biển; để tạo ra sự thích nghi sinh thái và văn hóa cần thiết để tồn tại. Chúng tôi xác định được 4 đơn vị và 10 tướng trầm tích chỉ ra các giai đoạn tiến hóa trầm tích kể từ Pleistocen muộn. Các chỉ số chính để giải thích đường bờ cổ là phấn hoa rừng ngập mặn thực sự và phấn hoa rừng ngập mặn. Sự thay đổi đường bờ biển được suy ra và năm bản đồ cổ địa lý cho các giai đoạn 10,5; 9,2; 7,8; 6,5 và 3,7 nghìn năm trước công nguyên được xây dựng dựa trên các chỉ số đường bờ biển và tái tạo môi trường cổ sinh từ bộ dữ liệu của toàn bộ khu vực nghiên cứu.

Bản đồ cổ địa lý biểu diễn sự thay đổi đường bờ qua hơn 10,5 nghìn năm sau công nguyên

Nguồn tin: Phòng Địa chất, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại