THÀNH PHẦN HOÁ HỌC TINH DẦU LOÀI MẬT HƯƠNG (HEDYOSMUN ORIENTALE)

Loài Hedyosmum orientale Merr. & Chun được biết với tên là Mật hương, có phạm vi phân bố hẹp, ở Việt Nam mới chỉ ghi nhận ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình thực hiện đề tài TN17/C04, lá, thân, rễ và quả của loài này đã được thu tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hồi lưu trong thời gian 3 giờ đã thu được hàm lượng tinh dầu trong lá là 0,16%, thân 0,07%, rễ 0,03% và quả là 0,05% (tính theo trọng lượng tươi).

Tinh dầu loài Mật hương được phân tích bằng phương pháp Sắc ký khí khối phổ (GC-MS) Thermo Scientific Trace 1310 ghép với đầu dò ITQ 900, cột mao quản TG-5MS (30m x 0,25mm i.d, 0,25mm) tại phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã xác định được 63 thành phần chiếm 93,6%, 94,9%, 92,6% và 96,3% tổng hàm lượng tinh dầu tương ứng trong các bộ phận lá, thân, rễ và quả. Kết quả phân tích cho thấy monoterpens và sesquiterpens là các thành phần chính trong tinh dầu. Theo đó cis-ocimene (43.9%), bicyclogermarene (11.1%), estragole (8.6%), α-phellandrene (6.9%), and germacrene B (4.1%) là hợp chất chính xác định được trong lá. Estragole (24.5%), cis-ocimene (15.8%), guaiol (12.3%), α-phellandrene (9.7%), sylvestrene (4.6%), safrole (4.6%) và bicyclogermañrene (4.3%) là hợp chất chính tìm thấy trong thân. α-Phellandrene (14.3%), δ-3-carene (10.3%), safrole (8.9%), cis-ocimene (6.5%), sylvestrene (6.0%), germacrene B (5.9%), estragole (4.7%), bicyclogermañrene (4.5%) và α-pinene (3.7%) là hợp chất chính tìm thấy trong rễ. cis-Ocimene (47.8%), α-phellandrene (9.7%), guaiol (5.6%), estragole (5.0%) và bicyclogermañrene (4.0%) là thành phần chính tìm thấy trong tinh dầu quả.

Hình 1. Litsea martabanica (Kurz) Hook. f.

Nguồn trích dẫn: Huong, B. V., Ngoc Anh, L. D., & Vuong, T. B. (2021). Chemical Composition of Essential Oils from Hedyosmum orientale. Chemistry of Natural Compounds, 57(2), 378-381.  DOI: 10.1007/s10600-021-03363-5.

Nguồn tin: Bùi Văn Hướng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại