THÔNG BÁO HỘI THẢO SƠ KẾT HÀNG NĂM DỰ ÁN "XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM"

Ban Chủ nhiêm và Tổ thư ký trân trọng thông báo về việc tổ chức hội thảo sơ kết hàng năm
Dự án : "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam".

                       Nội dung: Trao đổi và báo cáo kết quả thực hiện Dự án hàng năm.

                      Đơn vị chủ trì: Ban Chủ nhiệm Dự án

                      Thời gian dự kiến:  Từ ngày 23 đến ngày 26/8/2018

                      Địa điểm: Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu

                      Thành phần tham dự: Chủ nhiệm các dự án thành phần, Lãnh đạo đơn vị chủ trì.

Tin cùng loại