ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN QUẦN THỂ LOÀI DẦU LÁ BÓNG BỊ ĐE DOẠ TUYỆT CHỦNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITES

Cây Dầu lá bóng (Dipterocarpus turbinatus) là cây gỗ bản địa có giá trị, phân bố trong rừng nhiệt đới núi thấp ở miền Trung và Nam Bộ Việt Nam. Loài này đang bị đe dọa do nơi sống bị suy giảm mạnh và bị khai thác quá mức. Bởi vậy, đánh giá tính đa dạng di truyền và lịch sử phát triển của loài này là cần thiết để cung cấp cơ sở cho công tác bảo tồn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích 281 cây trưởng thành từ 10 quần thể tự nhiên đại diện cho dẫy phân bố của loài này ở Việt Nam, dùng chín cặp mồi microsatellite đa hình. Đa dạng di truyền của loài Dầu lá bóng đã được xác định. Hệ số gen di hợp tử quan sát và gen di hợp tử kỳ vọng tương ứng là 0,285 và 0,328. Mức độ di truyền khác nhau giữa các quần thể là 0,202 theo công thức Wei và Cockerham (1984) và 0,32 theo Hedrick (2005). Phân tích nhòm gen trên cơ sở tiếp cận các phương pháp khác nhau đã khám phá 3 nhóm gen tương ứng với 3 vùng địa lý khác nhau. Phân tích mô hình ABC (Approximate Bayesian Computation) đã giả thiết rằng thời gian phân chia quần thể của loài Dầu lá bóng xuất hiện vào giai đoạn Băng hà cuối cùng (Last Glacial Maximum). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã đề xuất bảo tồn nguyên vị đối với các quần thể có mức độ cao hơn về đa dạng di truyền (expected heterozygosit), hệ số  alen giàu (allelic richness) và số alen hiếm (private alleles). Thu thập hạt ở các quần thể còn lại cũng nên được tiến hành để góp phần phục hồi các quần thể.

Nguồn trích dẫn tài liệu: Nguyễn Minh Tâm. Nguyễn Minh Đức. Nguyễn Minh Đức. Nguyễn Huy Hoàng. Trần Thị Hương Giang. Nguyễn Thị Thùy Hương. Nguyễn Phan Lan Hồng. Trương Ngọc Minh (2023). Genetic Variation and Evolutionary History of the Threatened Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. Detected Using Microsatellites. DIVERSITY. 13(3): 1-15.

Nguồn tin: Nguyễn Minh Tâm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại