HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA CÁC HỢP CHẤT GLYCOSIDE STEROID PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ CÁC BỘ PHẬN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA CÂY CÀ DẠI HOA TRẮNG THU HÁI TẠI THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM

Nghiên cứu thành phần hóa học các bộ phận trên mặt đất của cây Cà dại hoa trắng đã phân lập được 11 hợp chất glycoside steroid, bao gồm neochlorogenin 6-O-β-D-quinovopyranoside (1), (22R,23S,25R)-3β-6α,23-trihydroxy-5α-spirostane 6 -O-β-D-xylopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (2), neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (3), solagenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranoside (4), paniculonin A (5), paniculonin B (6), 6α-O-[β-D-xylopyranosyl-( 1→3)β-D-quinovopyranosyl]-(25S)-5α-spirostan-3β-ol (7), torvoside J (8), torvoside K (9), torvoside L (10) và solagenin 6-O- β-D-quinovopyranoside (11). Cấu trúc hóa học của chúng đã được xác định dựa vào các dữ liệu 1D-NMR và 2D-NMR cũng như so sánh với dữ liệu được báo cáo trong tài liệu liên quan. Ngoài ra, tất cả các hợp chất phân lập được đã được đánh giá về hoạt tính gây độc tế bào đối với các dòng tế bào ung thư SK-LU-1, HepG2, MCF-7 và T24. Trong số đó, các hợp chất 1, 3, 711 thể hiện khả năng gây độc tế bào đối với cả 4 dòng tế bào thử nghiệm với giá trị IC50 nằm trong khoảng từ 7,89 ± 0,87 đến 46,76 ± 3,88 µM.

Nguồn trích dẫn tài liệu: Lê Cảnh Việt Cường, Lê Thị Liên, Nguyễn Thị Minh Phương, Võ Thị Kim Thư, Trần Phương Hà, Tôn Thất Hữu Đạt, Phạm Thị Hải Hà, Trần Thị Phương Anh, Hoàng Lê Tuấn Anh. Cytotoxic activity of steroidal glycosides from the aerial parts of Solanum torvum collected in Thua Thien Hue, Vietnam. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 23(35), 5502-5507, 2021, ISSN: 14786419.

Nguồn tin: Tôn Thất Hữu Đạt, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại