NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC TỪ CÁC BỘ PHẬN KHÁU NHAU CỦA CÂY SƠN DỊCH (ARISTOLOCHIA PETELOTII) THU THẬP Ở VÙNG NÚI CAO PU TẢ LÈNG, TỈNH LAI CHÂU

Bài báo đã phân tích thành phần hóa học của tinh dầu từ các bộ phận khác nhau (lá, thân, rễ) của cây Sơn dịch (Aristolochia petelotii O. C. Schmidt). 91 thành phần đã được xác định, chiếm 65,39 - 76,30% tổng lượng dầu. Safrole (1,45 - 10,00 %), spathulenol (1,84 - 6,61%), α-ylangene (0,28 - 3,81%) và borneol (0,15 - 3,75%) là các hợp chất chính trong các loại tinh dầu được nghiên cứu. Cụ thể, tinh dầu từ thân và rễ của A. petelotii được đặc trưng bởi tỷ lệ lepidozenal cao (16,61 & 22,04 %), acorenol (4,29 & 6,39 %), camphene (4,89 & 6,07 %), và bornyl axetat (4,06 & 4,26%), trong khi safrole (10 %), linalool (6,99 %), spathulenol (6,61 %) và menthol (5,64 %) là những hợp chất chính trong lá. Đây lần đầu tiên thành phần hóa học của cây Sơn dịch petelot (Aristolochia petelotii) được nghiên cứu.

Bài báo đã được đăng trên tạp chí J. Essent. Oil-Bear. Plants 2021, số 24: 983-989. DOI: 10.1080/0972060X.2021.1987335.

Nguồn tin: Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại