Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.03/15-17 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Tải file tài liệu đính kèm

Bộ sưu tập mẫu vật về thiên nhiên được coi là tài sản quốc gia, qua đó người ta không chỉ tìm hiểu về giá trị của thiên nhiên, mà còn tìm hiểu cả các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội của quốc gia đó. Vì vậy, bộ sưu tập mẫu vật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ sở vật chất cho các hoạt động trọng yếu của các Bảo tàng Thiên nhiên. Để xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả, cần phải có một phần mềm quản lý Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam. Xây dựng CSDL mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam là việc làm cần thiết.

Dự án thành phần (DATP) do PGS.TS. Phạm Hồng Thái làm chủ nhiệm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Có được phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể ghi tối thiểu 10 triệu bản ghi; Có được bộ dữ liệu mẫu vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng TNVN; Phục vụ nghiên cứu và ứng dụng; Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.

            DATP thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 đã có nhưng đóng góp mới đáng chú ý như sau:

            1) Có được phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có thể ghi tối thiểu 10 triệu bản ghi;

            2) Có được bộ dữ liệu mẫu vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng TNVN và các bộ mẫu vật là sản phẩm của các dự án thành phần (sự nghiệp văn hoá) thuộc Dự án: “Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”

            Phần mềm quản lý bộ mẫu vật về thiên nhiên và Bộ dữ liệu về các bộ sưu tập mẫu vật, là các tài liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng, cụ thể các sản phẩm đạt được gồm:

            + Bộ phần mềm hoàn thiện, gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, dùng trong toàn Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đảm bảo truy cập và nhập dữ liệu nhanh (thời gian tối đa cho một truy vấn dữ liệu (query) là 0,4 giây, theo chuẩn QRTi của MySql) và chính xác (đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi truy/xuất, đảm bảo hiển thị đầy đủ các dữ liệu chứa từ khóa khi tìm kiếm). Các đặc tính của phần mềm tương đương với các phần mềm đang được các bảo tàng lớn trên thế giới sử dụng);

            + Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý CSDL mẫu vật về thiên nhiên.

            Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nghiệm thu và đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại chung của DATP là Xuất sắc.

        Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiến hành xây dựng CSDL về mẫu vật địa chất, cổ sinh, thổ nhưỡng, động vật, thực vật và nấm dựa trên phần mềm hiện đang được các Bảo tàng lớn trên thế giới của các nước phát triển đang sử dụng. Kết quả của DATP là tiền đề thuận lợi cho viêc xây dựng, phát triển và chia sẻ, sử dụng Bộ CSDL về mẫu vật địa chất, cổ sinh, thổ nhưỡng, động vật, thực vật và nấm cho Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia cũng như cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Album ảnh