Sự nghiệp khoa học

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Chủ nhiệm: TS. Phạm Hồng Thái Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thời gian thực hiện: 2015 - 2017

Admin06/09/2020

Xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn mẫu vật và các quy trình thu thập mẫu về sinh vật, địa chất và thổ nhưỡng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Mẫu trưng bày trong nhà, mẫu vật trưng bày ngoài trời, mẫu nghiên cứu).

Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Đàm Cư Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Thời gian thực hiện: 2012-2014 Tình trạng: Đã nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Admin06/09/2020

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về kỹ thuật bảo quản mẫu vật.

Xây dựng được bộ quy chuẩn kỹ thuật bảo quản các loại mẫu bảo tàng (gồm các ngành sinh học và địa chất, thổ nhưỡng không bao gồm mẫu trưng bày ngoài trời và mẫu vật sống) trên cơ sở khoa học nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, trao đổi khoa học và trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;

Admin20/08/2020