Tin trong nước

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.26/16-21 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” giai đoạn 2016-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng)”, mã số BSTMV.26/16-21, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại Đạt ngày 20/7/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.28/15-18 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” giai đoạn 2015-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam”, Mã số BSTMV. 28/15-18, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 22/10/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.33/19-22 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2019-2020”

Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam”, Mã số BSTMV.33/19-22, đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 29/09/2021

Admin28/10/2021

Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.25/15-18 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Bắc Việt Nam”, mã số BSTMV.25/15-18, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 06/07/2021

Admin18/07/2021

Họp Ban Chủ nhiệm ngày 21.8.2020

Nội dung: - Thông báo kiện toàn bộ máy Ban Chủ nhiệm. -  Báo cáo kiểm tra định kỳ các DATP thực hiện năm 2019. -  Chuẩn bị nhiệm vụ đánh giá 10 năm hoạt động Dự án Bộ sưu tập mẫu vật. -  Kế hoạch nghiệm thu giai đoạn 1, mở mới giai đoạn 2. -  Kế hoạch Hội thảo sơ kết thường niên năm 2020. -  Các vấn đề khác.

Admin24/09/2020

ẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2021

Sáng ngày 21/06/2020, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Môi trường” nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì Thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta”.

Admin10/09/2020

Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam khai trương trai thông tin điện tử Dự án mẫu vật

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Admin09/09/2020

Họp Ban Chủ nhiệm Dự án 3/7/2014

GS. TSKH. Nguyễn Đình Công; PGS.TS. Phạm Văn Lực; PGS.TS. Trần Văn Ý; PGS. TS Trần Đức Thạnh; TS. Trần Tuấn Anh; TS. Vũ Ngọc Long; TS. Lê Thị Châu; PGS.TS. Bùi Hồng Long; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh.

Admin20/08/2020

Lễ ký kết Thuyết minh và Hợp đồng

các Dự án thành phần thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" mở mới năm 2015 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đại diện là PGS.TS. Phan Ngọc Minh, Ban Chủ nhiệm Dự án đại diện là GS.TSKH. Nguyễn Đình Công (Chủ nhiệm Dự án) và PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Phó Chủ nhiệm thường trực dự án) với Đại diện lãnh đạo và cá nhân chủ trì thực hiện dự án thành phần

Admin20/08/2020