Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký

Quyết định số 327/QĐ-KHCNVN ngày 09/4/2011 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án; Quyết định số Quyết định số 1786/QĐ-VHL, ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc điều chỉnh danh sách thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án; Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-VHL ngày 30/7/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam". Quyết định số 277/QĐ-BTTNVN ngày 11/11/2011 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BTTNVN ngày 09/01/2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam về việc điều chỉnh danh sách thành viên Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam”.

Admin24/09/2020