Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.25/15-18 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Tải file tài liệu đính kèm

Sản phẩm của dự án thành phần số 25 (DATP25) là bộ mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản đại diện cho vùng biển và hải đảo ở miền Bắc Việt Nam được thực hiện từ 2015 đến 2020 trên phạm vi vùng biển từ Móng Cái đến mũi Hải Vân và các đảo. Cụ thể DATP25 đã thu được 7 mẫu đá magma, 23 mẫu đá trầm tích và biến chất, 5 mẫu trầm tích bở rời và thạch nhũ hang động, 15 mẫu trầm tích biển bở rời, 14 mẫu khoáng sản, 4 mẫu khoáng vật. Tổng số 68 mẫu với tổng số 936 tiêu bản, mỗi mẫu số lượng từ 5 đến 15 tiêu bản. DATP25 đã thực hiện thu các mẫu theo kinh phí được cấp hằng năm và đã hoàn thành theo từng năm từ 2015 đến 2020. Các mẫu của DATP25 được đánh số mã ký hiệu, phân tích và định danh, hiện được bảo quản ở Viện Tài nguyên và Môi trường biển, chờ chuyển giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.   

DATP25 do Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì và GS.TS. Trần Đức Thạnh làm chủ nhiệm với mục tiêu thu được 90% số mẫu đăng ký với bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam (đăng ký 85 mẫu) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Hằng năm DATP25 hoàn thành việc thu mẫu theo đăng ký kinh phí được cấp, đến nay sau 6 năm đã đạt được 80% tương tứng với 80% kinh phí dự toán được phê duyệt.

DATP25 trong quá trình thực hiện đã đạt được các kết quả gồm.

Bộ sưu tập 68 mẫu thu được cùng với kết quả phân tích phục vụ định danh mẫu góp phần bổ sung thông tin về đặc điểm địa chất, khoáng sản ở vùng biển miền Bắc, là minh chứng cho giá trị đa dạng địa chất ở vùng biển và các đảo phía Bắc Việt Nam.

Các mẫu thu được trên vùng biển phía Bắc là cơ sở ban đầu để lựa chọn trưng bày tại bảo tàng phục vụ công tác thăm xem, tuyên truyền đối với cộng đồng. Bộ mẫu thu được là tư liệu vật chất phục vụ cho các nghiên cứu tiếp sau này về thạch học, khoáng sản và khoáng vật vùng biển đảo phía Bắc. Bộ tư liệu mẫu về lâu dài còn có giá trị khảng định và minh chứng cho chủ quyền quốc gia trên vùng  biển  đảo phía Bắc Việt Nam.

DATP25 triển khai đã góp nâng cao năng lực cho cơ quan chủ trì về kỹ năng, phương pháp khảo sát và nghiên cứu địa chất, địa môi trường ở vùng biển và hải đảo miền Bắc.

DATP25 đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu, đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại đạt

Album ảnh