Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.26/16-21 thuộc dự án cấp quốc gia “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” giai đoạn 2016-2020

Tải file tài liệu đính kèm

Dự án thành phần (DATP) do TS. Phan Đông Pha làm chủ nhiệm, Viện Địa chất và Địa vật lý biển là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Có được bộ mẫu khoảng 90% tổng số mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (từ thành phố Đà Nẵng) phục vụ trưng bày và nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị và hiểu biết thiên nhiên của cộng đồng.

Kết quả sưu tầm bộ mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và hải đảo Miền Nam Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 của 38 bộ mẫu đã góp phần góp phần hoàn thiện bộ mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản ở Việt Nam nói riêng và bộ mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên bộ sưu tập mẫu địa chất đại diện và điển hình về các thành tạo trầm tích, magma, khoáng sản, khoáng vật của vùng biển và hải đảo miền Nam Việt Nam (bao gồm cả đảo xa), đã được thu thập đúng với quy chuẩn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Trong giai đoạn 2016-2020, DATP đã thu được 38 mẫu với 534 tiêu bản; cụ thể: Đá magma: 4 mẫu với 12 tiêu bản trưng bày, 48 tiêu bản nghiên cứu; Đá trầm tích: 7 mẫu với 21 tiêu bản trưng bày, 60 tiêu bản nghiên cứu; Trầm tích bở rời: 16 mẫu với 48 tiêu bản trưng bày, 180 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng vật: 6 mẫu với 18 tiêu bản trưng bày, 72 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng sản: 5 mẫu với 15 tiêu bản trưng bày, 60 tiêu bản nghiên cứu.

Ngoài các mẫu theo kế hoạch, DATP đã chủ động thu thập thêm các mẫu ngoài dự kiến, kể cả ở những vùng đảo xa (Quần đảo Trường Sa và khu vực Tư Chính - Vũng Mây) là sự bổ sung cần thiết, có giá trị về khoa học, làm phong phú thêm dữ liệu cho các nghiên cứu trong tương lai cũng như giá trị bảo tồn thiên nhiên biển đảo. Số lượng mẫu vượt trội là 16 mẫu với 210 tiêu bản; cụ thể: Đá magma: 2 mẫu với 6 tiêu bản trưng bày, 14 tiêu bản nghiên cứu; Đá trầm tích: 2 mẫu với 6 tiêu bản trưng bày, 24 tiêu bản nghiên cứu; Trầm tích bở rời: 9 mẫu với 27 tiêu bản trưng bày, 108 tiêu bản nghiên cứu; Khoáng sản: 3 mẫu với 9 tiêu bản trưng bày, 16 tiêu bản nghiên cứu.

Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện nghiệm thu và đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại chung của DATP là Đạt.

Album ảnh