Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thành phần mã số BSTMV.30/19-22 thuộc Dự án “Xây dựng bộ Sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Tải file tài liệu đính kèm

Bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng đại diện cho khu vực Đông Bắc và đồng bằng Sông Hồng, kèm theo các cơ sở dữ liệu các loại đất chính để phục vụ công tác nghiên cứu, trao đổi, tham quan và nâng cao nhận thức cho người dân về nguồn tài nguyên quý giá này là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai ở Việt Nam. Góp phần hoàn thiện mẫu thổ nhưỡng phục vụ cho công tác trưng bày, bảo quản và lưu giữ hệ thống mẫu vật về thiên nhiên Việt Nam của hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Dự án thành phần (DATP) do TS. Nguyễn Mạnh Hà làm chủ nhiệm, Viện Địa lý là cơ quan chủ trì với các mục tiêu: Thu được tối thiểu 80 phẫu diện nguyên khối (monolith) theo hệ thống phân loại đất Việt Nam đã được cập nhật trên bản đồ 1/1.000.000 của khu vực Đông Bắc, Việt Nam (bao gồm cả đồng bằng Sông Hồng); Phục vụ nghiên cứu trưng bày; Nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.

DATP thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 đã có nhưng đóng góp mới đáng chú ý như sau:

+ Thu thập 12 tiêu bản đất nguyên khối để trưng bày và 144 tiêu bản nghiên cứu đại diện cho nhóm đất phù sa của vùng Đông Bắc và ĐBSH

+ Xây dựng Bản đồ địa điểm thu thập mẫu vật.

+ Hồ sơ thu thập mẫu vật, bao gồm: bản tả, số liệu phân tích đất, ảnh hoạt động, bản đồ định điểm lấy mẫu…

+ Dự án góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về tài nguyên đất; bổ sung, hoàn thiện phương pháp tiếp cận toàn diện và tổng hợp nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra.

+ Dự án sẽ trực tiếp nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà khoa học của Viện Địa lý, các cơ quan phối hợp thực hiện về lĩnh vực thu thập, lưu giữ và trưng bày mẫu vật thổ nhưỡng

+ Bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng Đông Bắc và ĐBSH là tư liệu quý trong việc nghiên cứu chống thoái hóa đất, hoang mạc hóa và bảo vệ môi trường. Bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng còn là chỉ dẫn địa lý trong du lịch, thương mại.

Kết quả của việc xây dựng bộ mẫu Thổ nhưỡng Đông Bắc, Việt Nam góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về tài nguyên đất; bổ sung, hoàn thiện phương pháp tiếp cận toàn diện. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực trình độ khoa học về lĩnh vực thu thập, lưu giữ, trưng bày mẫu vật thổ nhưỡng và khả năng tổ chức thực hiện dự án của các cán bộ khoa học.

Thông qua việc triển khai dự án, Viện Địa lý và các cơ quan phối hợp có cơ hội thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên đất vùng Đông Bắc và ĐBSH, tiến tới xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên đất Việt Nam phục vụ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

Ngoài ra khẳng định bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng Đông Bắc và ĐBSH là tư liệu quý trong việc nghiên cứu chống thoái hóa đất, hoang mạc hóa và bảo vệ môi trường. Bộ sưu tập mẫu thổ nhưỡng còn là chỉ dẫn địa lý trong du lịch, thương mại.

Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Viện nghiệm thu và đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả xếp loại chung của DATP là Đạt. 

  

 

 

Album ảnh